Regulamin

 • Postanowienia wstępne
  • Niniejszy Regulamin dotyczy Rekrutacji online.
  • Celem rekrutacji online jest przyspieszenie i usprawnienie procesu rekrutacji.
  • Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Prawa Polskiego o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu ustala niniejszym Regulamin.
 • Ogólne warunki korzystania z Serwisu
  • Za pomocą Strony Internetowej szkaktorska.pl Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu umożliwia Kandydatom zgłaszanie kwestionariusza osobowego online.
  • Korzystanie z Rekrutacji online jest bezpłatne.
  • Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Rekrutacji online w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Kandydatów.
 • Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script
  • konto poczty e-mail.
 • Warunki korzystania z Rekrutacji online
  • Kandydat przed wysłaniem kwestionariusza osobowego online jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
  • Przesłanie kwestionariusza za pomoca Rekrutacji online przez Kandydatów odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Treść kwestionariusza osobowego musi być zgodna ze stanem faktycznym, samo zaś przesłanie kwestionariusza powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar podjęcia nauki w Policealnej Szkole Aktorstwa i Musicalu.
  • Kandydat zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Rekrutacji online.
  • Kandydat zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Rekrutacji online lub korzystanie z jej funkcjonalności.
  • Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Rekrutacji online, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Strony internetowej szkaktorska.pl.
  • Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Strony Internetowej szkaktorska.pl i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych Kandydatów niezgodnie z celem Rekrutacji, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 • Polityka Prywatności
  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jest Elżbieta Bruź-Misiewicz Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu z siedzibą przy ul. Kościuszki 35B we Wrocławiu. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora danych w celu przeprowadzenia rekrutacji i dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr. 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami.
  • Rekrutacja online dotyczy kwestionariusza osobowego i jest dobrowolna. Kandydaci mogą również złożyć dokumenty (w tym również kwestionariusz) w sposób tradycyjny w Sekretariacie Szkoły.
  • Administrator danych jest uprawniony do ujawnienia danych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
  • Administrator danych informuje, że każde zgłoszenie kwestionariusza osobowego zapisywane jest z dodatkowymi informacjami - e-mailem Kandydata, datą jego wysłania oraz numerem IP komputera, za pomocą którego zostało dodane.
  • Każdy Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu.
 • Postanowienia końcowe
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2014 r.
  • Regulamin jest cały czas dostępny dla wszystkich Użytkowników Strony Internetowej szkaktorska.pl pod adresem internetowym szkaktorska/regulamin.
  • Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej z zastrzeżeniem, że przesłane kwestionariusze osobowe online będą traktowane na dotychczasowych zasadach. Zmiany w Regulaminie uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika Strony w momencie skorzystania przez niego z Rejestracji online.
  • Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.