Kwestionariusz osobowy online

Dane osobowe


imię nazwisko
PESEL seria i nr dowodu osobistego
narodowość obywatelstwo
data urodzenia miejścowość urodzenia

Adres zameldowania


województwo miejscowość
ulica kod pocztowy -
nr domu/lokalu

Dane kontaktowe


numer telefonu drugi nr telefonu
(nieobowiązkowy)
e-mail

Wykształcenie (dane ukończonej szkoły)


pełna nazwa szkoły rok ukończenia szkoły
miejscowość województwo

Oświadczenia


Oświadczam, że znam zasady rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na wewnętrzne potrzeby Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu w celu przeprowadzenia rekrutacji i dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. Nr. 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami oraz akceptuję Regulamin.