Zasady rekrutacji

O przyjęcie do Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające obywatelstwo polskie albo nie będące obywatelami polskimi, które posiadają świadectwo dojrzałości.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają od 15 maja br. do 20 września br.
w Sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  (druk dostępny poniżej na stronie internetowej lub w sekretariacie Szkoły),

  Kwestionariusz osobowy

  lub rejestrują się online Rekrutacja online

 • podanie o przyjęcie do Szkoły,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole aktorskiej,

  Druk zaświadczenia lekarskiego

 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • 4 fotografie legitymacyjne,
 • świadectwo dojrzałości (w przypadku tegorocznych maturzystów zaświadczenie o ukończeniu liceum,
  świadectwo maturalne należy dostarczyć w terminie późniejszym) lub jego odpis,
 • dowód opłaty wpisowego (450 zł) i opłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki (zobacz stawki czesnego). Należność należy wpłacić na konto Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu:

  Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu
  51 – 628 Wrocław
  ul. Wittiga 10
  NORDEA BANK POLSKA Oddział Wrocław
  nr konta 55 1440 1156 0000 0000 0530 0559

Kandydaci składają dokumenty w TECZCE. Teczka powinna być stosownie opisana:
 • w lewym górnym rogu teczki powinny znaleźć się dane kandydata, odpowiednio:
  imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy

 • poniżej w środkowej części nazwa szkoły Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

 • Wzór teczki

Dokumenty do Szkoły należy dostarczyć na jeden z podanych adresów:
 • Osobiście w sekretariacie Szkoły,
 • Drogą mailową – sekretariat@szkaktorska.pl,
 • Listownie na adres Szkoły:

  Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu
  51 – 659 Wrocław
  ul. Promień 41/8

Rekrutacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie zapisów i rozmowy kwalifikacyjnej w terminie 15.05 - 20.09.
Zapisz się online

Obowiązujące stawki czesnego:
 • Specjalność Aktorska: 689 zł/m-c *
 • Specjalność Aktorsko–Musicalowa: 950 zł/m-c *

Stypendia socjalne od 150 zł/m-c do 250 zł/m-c jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekroczy 381 zł (stypendia są przyznawane w zależności od możliwości finansowych szkoły w danym roku szkolnym).

* szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany czesnego